metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral paste. Clean, white, homogenous paste.