metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral paste.
White to off-white paste.