metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral paste.
A white to light grey homogenous paste.