metadata toggle
Presentation
A white homogenous, oral gel containing:
1.87% w/w ivermectin Ph.Eur.
14.03% w/w praziquantel Ph.Eur.