metadata toggle
Presentation
A white homogenous paste containing 1.87% w/w ivermectin Ph.Eur.