metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral Paste.
A white homogenous paste