metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral paste.
A yellow to tan oily paste.