metadata toggle
Pharmaceutical form
Powder for oral solution
A white to medium yellow powder.