metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral paste. White to almost white suspension.