metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral powder. White to off-white powder.