metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral powder. White/cream powder.