metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral paste
A white to off white homogenous paste