metadata toggle
Pharmaceutical form
Oral Paste.
White to light grey, smooth, spreadable, homogeneous paste.